ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Συντήρηση Καυστήρα Φυσικού Αερίου Πετρελαίου

Η συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα φυσικού αερίου, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης.
Ειδικά για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων του αερίου καθώς επίσης και τον έλεγχο των προδιαγραφών αερισμού του λεβητοστασίου.

Κατά τις εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ελέγχονται οι παράμετροι καύσης, η κεφαλή του καυστήρα και ο καθαρισμός της από υπολείμματα καύσης, η στατική και δυναμική πίεση του φυσικού αερίου κατά τη λειτουργία, η κατανάλωση ανά ώρα λειτουργίας καθώς επίσης και η ανταπόκριση των οργάνων ελέγχου στις αλλαγές θερμοκρασίας.

Η ρύθμιση των παραμέτρων καύσης πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού σταθερών εστιών καύσης έτσι ώστε εκτός από την ασφαλή λειτουργία να έχουμε και οικονομία στο καύσιμο.

Με το τέλος των εργασιών παραδίδεται στον διαχειριστή το φύλλο ελέγχου καύσης το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ενδεχόμενο έλεγχο.

Ένα αρρύθμιστο σύστημα κεντρικής θέρμανσης συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση σε ετήσια βάση μεγαλύτερη από 10%.